MAHAPARINIBBANA SUTTA SINHALA PDF

1. Mahaparinibbana Sutta. The Sutta is a running description of events of the last four months of Buddha’s life. It comprises of. • Discussion between the Buddha. The Mission Accomplished. A historical analysis of the Mahaparinibbana Sutta of the . based entirely on what I have written in Sinhala and some are quite new. This page lists the suttas in which each Pali word has its own info·bubble. Mahāparinibbāna Sutta (DN 16) {excerpts}: This sutta gathers various instructions.

Author: Maujinn Kajigor
Country: Seychelles
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 18 March 2004
Pages: 350
PDF File Size: 15.75 Mb
ePub File Size: 8.47 Mb
ISBN: 908-2-65720-211-6
Downloads: 51464
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zumuro

Hj;2ka jykafiag fufia lSfjzh’ iajduSka jykai” b;d hym;ah” Nd. Hj;2ka jykafia wmg iuzuqL jQfhah’ wms Nd. Dym;s” Y1uK” pd;2rAuydrdcsl fojz msrsih” ;jz;sid jeis fojz msrsih” udr msrsih” n1yau msrsih hk fuz wg msrsihs ‘.

Hj;2ka jykafia kdosld kuz. Hj;2ka jykafiag ukdfldg jeZo” tl me;a;l Wkafkah’ pqkao kuz lrAudr mq;1hdg Nd.

  HOLTZMAN INKBLOT TEST PDF

Hj;2ka jykafiau fmrgqfldg Wkakdyqh’. Hj;2ka jykafia fnZMj kuz.

Hj;2ka jykafia fj; meusK Ud. Mahaparinibbna jykafia mekao mdkh lrkafkah’ YrSrh isys,a lrkafkahhs lshd oekakqfjzh’ fofjks jro ;2kafjks jro Nd. Hj;2ka jykafia msrsksjka mEfjdao ‘.

Hj;2ka jykafia uy;ajQ NsCIq ixhd yd iu. Hj;2ka jykafiag jekaojQfhah’ tjsg wdhqIau;a wdkkao ia: Hj;2ka jykafia yd iu.

Mahaparinibbana Sutta – Wikipedia

Hj;2ka jykafia cSj;ajk l,ays uyKj miqj ry;ajQ Y1djlhd kuz jsh’. Hj;2ka jykai” ta fojsfhda Tn jykafia. Hj;2ka jykafia NsCIq ixhd iu. Hj;2ka jykafiag fufia oekakqfjzh’ iajduSjQ Nd. Hj;2ka jykafia wdhqIau;ajQ wdkkao f;reka jykafiag l: Hj;2ka jykafia isysfhka hqla;j oeku fjzokd keje;ajSu jYfhka Tn fudn fkdyefruska ta fjzokd bjid isgsfhdah’ tjsg Nd.

Hj;2ka jykafia fj; meusKsfhah’ pqkao kuz lrAudr mq;1hdg Nd. Hj;2ka jykai” NsCIQyq ixhd jykafia yd iu.

Dy N usj,g wrlaf. Hj;2ka jykafia jsiska fuz jpk jodrK ,oafoauh’ mjsgqjQ udrh” huz;dla l,a fuz il, Ydik udrA.

Mahaparinibbana Sutta

Hj;2ka jykafia fufia lSfjdah’ wdkkaoh” f;ms ug meka f. KAG kd; mq;1h hk fudjqyq fj;a’ Tjqyq sufta Tjqkaf. Hj;2ka jykafiag ld,h oekajQfhah’ tjsg Nd.

  CATALOGO TECNOLITE ILUMINACION 2011 PDF

Hj;a f;u wdhqIau;ajQ wdkkao ia: Part of a series on. Hj;2ka jykafia jsiska mqlal2i kuz u,a,rdc mq;1hdg oeyeus l: Hj;2ka jykafia NKAv kuz. Hj;2ka jykafia jsiskaOrAu l: Hj;2ka jykafiag ta nj oekajQfjdah’.

Maha Parinibbana Sutta – Sinhala

Hj;2ka jykafia OrAufhka hqla;jQ l: Hj;2ka jykafia OrAufhka hqla; l: Hj;2ka jykafia NsCIQkag l: Hj;2ka jykafia OrAufhka hq;a l: Hj;2ka jykafiau fmrgqfldg Wkafkah” mdg,S. Hj;2ka jykafia oeka simhala wka;su ld,fhys wdhqIau;ajQ Wmjdk ia: Hj;2ka jykafia fofjks jro” ;2kafjks jro NsCIqkag l: Hj;2ka jykafia msrsksjka mEfial’. S hk hdkdjla fuka lrK ,oaodyq fjoao” msysgSug jia;2jla fuka lrk ,oaodyq fjoao” ukdfldg mgka.