ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Shaktinris Daramar
Country: Bosnia & Herzegovina
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 17 March 2004
Pages: 113
PDF File Size: 15.83 Mb
ePub File Size: 1.8 Mb
ISBN: 306-9-83767-583-8
Downloads: 37029
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudogar

Het van toepassing verklaren van seniorenregelingen op werknemers van de universiteit. De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek zijn echter geworden tot twee gescheiden processen. Het opschorten van de inschrijvingsmogelijkheid indien de organisatorische en technische capaciteit van de onderwijseenheid die noodzaakt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

Personal data protection act and the archiefwet archives act all include provisions about how the government should deal with the information it produces and receives.

Archiefwet | Books2Search

U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. Berendseniet in het bezit was van dit diploma, leidde dit tot veel onrust in het archiefveld. Het aanwijzen van leden van het faculteitsbestuur die met raadgevende stem toegang hebben tot de universiteitsraad.

Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. De voorzitter van het college is bevoegd op bepaalde, in de structuurregeling genoemde gronden, direct uitspraak te doen. Ingeval van ‘vernietigen’ is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer verantwoordelijk voor de bestemming van en de zorg voor de betreffende documentaire neerslag. Het instemmen met het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Onder deze handeling wordt begrepen: Het formuleren en vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid. Hieronder valt de aanschaf en het onderhoud van bestanden, de regeling van de openbaarheid en het toezicht op het gebruik van gegevensbestanden.

Archiefwet 1995

In my two previous articles see the archives on pdf for archiving pdfa i discussed the benefits of this archival format and how to create and validate pdfa. Het instellen van commissies voor de toelating tot de tweede fase van een opleiding.

  HIOKI 3256 PDF

Ook de bijzondere universiteiten hebben zich bij deze commissie aangesloten. Het adviseren van benoemingsadviescommissies over benoemingen van hoogleraren.

Het bij overeenkomsten met andere instellingen instellen van onderzoekinstituten of onderzoekscholen. Om de geschiedenis in zijn juiste proporties te kunnen bestuderen, is het dus ook van belang dat archieven van andere organisaties kunnen worden ingezien.

Cultural Heritage Inspectorate visits Caribbean Netherlands

In het WHW-artikel is geen onderscheid gemaakt tussen kwaliteitszorg voor onderzoeks- en onderwijstaken. Het vaststellen van een voorstel voor de minister om de inschrijvingsmogelijkheid van een cursus op te schorten indien de organisatorische en technische capaciteit van de onderwijseenheid die noodzaakt. Aanvankelijk behoefde het bestuursreglement de goedkeuring van de minister; deze goedkeuring kon stilzwijgend gebeuren.

In de drie facultaire directoraten zijn de vroegere faculteiten geclusterd. Het betreft hier zowel kwaliteitscontroles over het onderwijs als het onderzoek. Het goedkeuren van de concept-statuten en de wijze van financiering van een door het college van bestuur op te richten rechtspersoon die een onderneming drijft.

Cultural Heritage Inspectorate visits Caribbean Netherlands – BES Reporter

Het doen van voordrachten voor de benoeming van leden van het bestuur van het Bezinningscentrum. The data set used in the links project is described in. Het arcbiefwet van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot handelingen inzake het vaststellen ven beleid en de agenda’s en verslagen van de vergaderingen worden dientengevolge bewaard. Op 25 mei bracht de RvC advies uit kenmerk arc Wrchiefwet rapport institutioneel onderzoek en het basisselectiedocument zijn de resultaten van onderzoeken bij de openbare universiteiten en de bijzondere universiteiten, die in respectievelijk en zijn verricht door Ascon Spieksma en Jan van der Meer van het bureau Breddels en Vermeulen.

Het, gehoord het college van decanen archifewet in overleg met de universiteitsraad, vaststellen van regels betreffende de wetenschapsbeoefening en andere universitaire activiteiten ten behoeve of in opdracht van derden.

Een overzicht van de gevolgen die het besluit naar verwachting zal hebben voor de in de universiteit werkzame personen en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

  GREENE CLIMACTERIC SCALE PDF

Het in- en samenstellen van programmacommissies voor de leerstofgebieden of productgroepen. De Raad archiefwer Cultuur gehoord advies van de Raad voor Cultuur van 4 novembernr. Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Openbare en Bijzondere Universiteiten op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs vanafovereenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Vanaf werden de provinciale archieven geleidelijk omgezet in Rijksarchieven in de provincie. Onder de actor het college van bestuur vallen ook de onder dat college ressorterende diensten. Neerslag Adviezen en rapportages van commissies en overlegorganen. Het adviseren van de minister bij de benoeming en het ontslag van leden van de stichtingsraad en de voorzitter van de bestuursraad.

Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. Het Algemeen Rijksarchief werd in de tussentijd omgevormd tot Nationaal Archief.

Hiertoe worden ook gerekend betalingsregelingen. The Cultural Heritage Inspectorate aims to realise good quality management and preservation of public records and cultural heritage.

Het college kan aan de adviserende instanties richtlijnen geven over welke onderwerpen zij in ieder geval advies dienen uit te brengen. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd dit rijke bezit steeds bewuster onder de aandacht gebracht van een breder publiek. Het tijdelijk beschikbaarstellen van ruimten aan faculteiten en afdelingen van de instelling.

De archiefaet universiteiten handelen door middel van organen die zijn bekleed met openbaar gezag. Het instellen van en het toekennen van bevoegdheden aan de ondernemingsraad 195. Het aangaan van overeenkomsten met andere faculteiten in het kader van de uitvoering van onderwijs- en onderzoektaken.

Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Een archiefwey reglement moest in de periode door de minister goedgekeurd worden. Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst.